Какво е тормоз?
Сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група (най-често двама-трима ученици насилват един). Отрицателните постъпки включват физическо и/или психическо насилие, изолация. Отношението между насилника и жертвата винаги е съпроводено от неравностойност на силите на постоянната опозиция сила–безпомощност.

Какво не е тормоз?
Инцидентните сблъсъци – обиди, сбивания, грубости, които са ситуативни и приключват „тук и сега”.

   

Видове тормоз

Физически тормоз: блъскане, удряне, наплюване, спъване, затваряне в някое помещение; вербален тормоз: подмятания, подигравки, унижение, заплахи;
Психологически тормоз: изнудване, повреждане на имущество, кражба и унищожаване на лични вещи, заплашителни погледи и знаци, неприятелско следене;
Социален тормоз: изолация, игнориране, изключване от игри и други общи дейности, одумване и разпространяване на злобни слухове.

Кибер тормоз

Тормоз чрез електронни средства като мобилни телефони и компютри

92 ученика на 11-16 години от 14 училища в Лондон попълниха анкета върху тормоз. 22% от тях бяха изпитали кибер тормоз поне веднъж. 6.6% бяха тормозени по този начин през последните 2 месеца.

   

Тормозът в училище като "Социален феномен"

Тормозът се осъществява в присъствието на връстниците

Наблюдателите окуражават или възпрепятстват насилника

Емоционалният градус по време на училищен тормоз може да въвлече в насилнически действия деца, които не реагират агресивно

Връстниците

Връстниците са въвлечени в 85 % от случаите на тормоз
54% от врмето на връстниците преминава в в пасивно наблюдение
21% от времето на връстиниците преминава в активна подкрепа на насилника

   

Страничните наблюдатели

Невидимата машина в кръга на тормоза

С увеличаването на броя на странични наблюдатели, възможността някой да се намеси намалява.

Ефекът на страничните наблюдатели

Размиване на отговорността. „Нека другите да реагират първи“
Липса на ефективна стратегия в подкрепа на жертвата
Тревога за собствената сигурност
Неориентираност и неразбиране на ситуацията като ситуация на тормоз

   

Училищен тормоз и роли

Мъчител (агресор)
Помощник на мъчителя – помага с цел да получи одобрението на мъчителя, присъединява се към тормоза, когато вече е започнал
Подкрепящ мъчителя – винаги присъства, дори да не се намесва активно; присмива се на жертвата, окуражава мъчителя, приканва другите да се забавляват
Защитник на жертвата – опитва се да каже на другите да спрат, вика за помощ, защитава или насърчава жертвата
Страничен наблюдател – стои настрана, преструва се, че не забелязва, не взема страна и не прави нищо
Жертвата – обект на тормоза

   

Типични характеристики на агресора

Силен, нуждае се да доминира
Импулсивен и може да бъде лесно разгневен
Упорит и агресивен към други възрастни
Показва малко съпричастие
Физически по-силен (ако е момче)
Високо самоуважение – тези, които тормозят моган да бъдат сред най-известните или социално свързани деца
Не са непопулярни

   

Типични характеристики на жертвата

Предпазливи, чувствителни, тихи, изхвърлени, срамежливи
Депресирани
Много често нямат дори един добър приятел
Физически по-слаби (ако е момче)

Ученикът може да има специфични характеристики, които го карат да изпъкне:
Той може да има спицални образователни нужди
Да бъде малцинствена общност
Може да не отговаря на половите стереотипи

Индивидуални реакции на ученици към тормоза

Агресивно – повишава проблема
Пасивно неконструктивно – игнорира държанието, но отговаря на изскванията на агресорите
Пасивно конструктивно – излиза бързо от ситуация на тормоз и търси помощ от приятели (може да отклони вниманието от жертвата)
Отстояващ – ученик спокойно отказва да изпълни изискванията и не успява да подсили държанието на агресора (най-сполучлив)

   
Полезни връзки

Какво може да бъде направено за тормоза в училище?

Превенция
Реакция
Подкрепа

   
Copyright 2011 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved.